Naturalne składniki hamujące komórki macierzyste nowotworu (Cancer Stem Cells)

granat, 2.09.2021

Fitochemikalia dietetyczne ukierunkowane na CSC w badaniach przedklinicznych i klinicznych dotyczących raka.

Wyizolowane fitochemikalia dietetyczne:

 • trisiarczek diallilu,
 • pterostilben,
 • sulforafan,
 • resweratrol,
 • kurkumina,
 • genisteina,
 • 3-galusan epigallokatechiny (EGCG),
 • izotiocyjanian fenetylu (PEITC)
 • Syzygium aromatum,
 • Capsosiphon fluvescens ,
 • Orignum vulgare
 • proantocyjanidyny z liści Chinese bayberry (Myrica rubra)  (BLPs) zawierające galusan epigallocatechiny (EGCG)
 • ekstrakty z granatu 900 mg zawierającego elagotaninę
 • Trianthema portulacastrum,
 • Gynura divaricata,
 • Hormophysa triquerta (HT-EA),
 • Spatoglossum asperum (SA-EA),
 • Padina tetrastromatica (PT-EA)
 • resweratrol w połączeniu z ekstraktami z pestek winogron (GSE) wykazały właściwości przeciwnowotworowe poprzez ukierunkowanie na szlaki, w których pośredniczą CSC, a tym samym modulowanie proliferacji CSC, inwazyjności, migracji, samoodnowy, EMT i wrażliwości na podejścia terapeutyczne w badaniach przedklinicznych.

3-galusan epigallokatechiny (EGCG) jest głównym składnikiem zielonej herbaty, a jego ochronne działanie wiąże się z różnymi nowotworami złośliwymi u ludzi, podczas gdy połączenie EGCG z terapią przeciwnowotworową jest bardziej skuteczne w hamowaniu CSC .EGCG zwiększał chemowrażliwość za pośrednictwem cisplatyny poprzez supresję genów transportera ABC, hamował powstawanie guza i indukował apoptozę w modelu heteroprzeszczepu. Przypuszczalny mechanizm działania EGCG przeciwko CSCs przypisuje się obniżeniu poziomu transkrypcji komponentów sygnałowych.

Resweratrol jest składnikiem ochronnym szeroko rozpowszechnionym w tradycyjnej diecie śródziemnomorskiej, uważanym za zmniejszający ryzyko zachorowania na raka. Resweratrol i jego analog, pterostilben, celują w CSC poprzez wiele ścieżek sygnałowyc Resweratrol jest scharakteryzowany jako polifenolowa pochodna stilbenu znajdująca się w skórce winogron i jagód, która posiada właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwrakowe. Resweratrol hamował szlak sygnałowy Wnt/β-katenina w CSC piersi in vitro i in vivo, a tym samym hamował komórki macierzyste raka piersi i indukował autofagię.

Pterostilbene to bioaktywny związek z jagód i winogron, który zyskuje uwagę ze względu na swoje chemio-prewencyjne działanie w różnych typach nowotworów.

Genisteina to izoflawon sojowy działający jako naturalny inhibitor NF-κB. Genisteina jest związana z działaniem przeciwnowotworowym w różnych nowotworach złośliwych, zwłaszcza w raku piersi i prostaty. Badanie oceniające działanie genisteiny in vitro i in vivo przeprowadzono na komórkach raka piersi MCF-7 i nagich myszach. Genisteina hamowała komórki macierzyste raka piersi poprzez regulację w dół szlaku sygnałowego Hedgehog-GLI1.

Kurkumina to dietetyczny polifenol pochodzący z Curcuma longa . Co ważne, kurkumina zmniejszyła markery CSCs w linii komórkowej chłoniaka Burkitta i ostrej białaczki szpikowej poprzez modulację mechanizmów samoodnowy CSCs. W innym badaniu oceniano wpływ kurkuminy na zmniejszenie populacji CSC piersi w celu uwrażliwienia komórek nowotworowych na mitomycynę C. Kurkumina uwrażliwia komórki raka piersi na chemioterapię. Kurkumina hamowała również wzrost złośliwych komórek glejaka i indukowała apoptozę poprzez hamowanie szlaku sHH/Gli1 in vitro i in vivo. Kurkumina wywoływała również zatrzymanie cyklu komórkowego poprzez regulację czynników związanych z fazą G0/G1, w tym cykliny D1, kinazy cyklinozależnej 2 (CDK-2), czynnika jądrowego 2 związanego z czynnikiem erytroidalnym 2 (p21) i inhibitora 1 kinazy zależnej od cykliny (p27). ) i apoptozę w komórkach raka prostaty in vitro poprzez regulację w dół sygnalizacji Notch.

Izotiocyjaniany (ITC) hamują proliferację komórkową, EMT i samoodnowę CSC poprzez hamowanie onkogennych szlaków sygnałowych, takich jak NF-κB, STAT3 lub innych szlaków, które, jak stwierdzono, są regulowane w górę w różnych nowotworach.

Izotiocyjanian fenetylu (PEITC) i sulforafan to najszerzej badane izotiocyjaniany roślin krzyżowych . Sulforafan zmniejszał wzrost guza ortotopowo wszczepionych pierwotnych CSC trzustki myszom NOD/SCID/IL2Rgamma, izolowanym z ludzkich guzów trzustki poprzez modulację szlaku Sonic hedgehog-GLI. Pomimo zmniejszonej ekspresji składników sHH, sulforafan hamował również czynniki transkrypcyjne utrzymujące pluripotencję i markery angiogenezy, w tym czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) wraz z receptorem alfa płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFRα). Co ciekawe, wszystkie z nich są dalszymi celami transkrypcji GLI. Co więcej, sulforafan hamował właściwości CSC i zwiększał skuteczność terapeutyczną cisplatyny w NSCLC poprzez regulację w górę miR-214, który następnie był ukierunkowany na c-Myc in vitro i u nagich myszy z przeszczepem ksenogenicznym [  ]. Ponadto sulforafan hamował wzrost potrójnie ujemnych komórek macierzystych raka piersi in vitro i in vivo poprzez modulację związanego z pniem embrionalnego onkogenu CRIPTO-1/TDGF1 (CR1) i jego homologu CR3. Pomimo szlaku kryptomodulowanego, sulforafan obniżył ekspresję różnych markerów komórek macierzystych. PEITC jest skutecznym inhibitorem CSC jelita grubego poprzez ukierunkowanie na szlak Wnt/β-katenina in vitro. PEITC zmniejszał wielkość i liczbę sferoidów komórkowych oraz ekspresję markerów CSCs oraz hamował tworzenie i proliferację kolonii, co wskazuje na zahamowanie zdolności do samoodnowy. PEITC tłumił również czynniki pluripotencji, zdolność do samoodnowy i klonogenność CSC w modelu CSC in vitro pochodzących z komórek raka okrężnicy oraz w mysim modelu heteroprzeszczepu, któremu wstrzyknięto komórki eksprymujące EpCAM.

Trisiarczek diallilu (DATS) jest organosiarką pochodzącą z czosnku, co do której sugeruje się, że ma właściwości przeciwnowotworowe. DATS zmniejszał tworzenie się guza, zmniejszał ekspresję markerów CSCs, hamował proliferację i indukował apoptozę poprzez hamowanie szlaku Wnt/β-kateniny i jego docelowych genów w linii komórkowej raka jelita grubego. Podobnie, DATS hamował żywotność CSCs, zmniejszał ekspresję markerów CSCs, hamował proliferację i indukował apoptozę w linii komórek ludzkiego raka piersi, również poprzez hamowanie szlaku Wnt/β-kateniny.

ekstrakt z Geissospermum vellosii , znany również jako Pao Pereira, hamował CSC trzustki poprzez modulację Wnt/β-kateniny in vitro i in vivo.

ekstrakt z tradycyjnej afrykańskiej rośliny Rauwolfia vomitoria – Podobnie CSC trzustki były hamowane przez in vivo i in vitro,

Korzyści przeciwnowotworowe z trzech ekstrakcji polifenoli z wodorostów morskich, w tym Hormophysa triquerta (HT-EA), Spatoglossum asperum (SA-EA) lub Padina tetrastromatica(PT-EA) badano z wykorzystaniem komórek macierzystych raka trzustki (PC) hodowanych ex vivo i mysiego modelu resztkowego PC. Wyniki badania wykazały zdolność tych ekstraktów do kierowania szlaków sygnałowych odgrywających kluczową rolę w regulacji EMT, pluripotencji i utrzymaniu CSC po terapii pierwszego rzutu. Stwierdzono, że ekstrakt wodny z Gynura divaricata (GDE) jest ukierunkowany na CSC wątroby na umiarkowanym lub słabym poziomie i uwrażliwia komórkę Huh7 na terapię cisplatyną poprzez regulację szlaku Wnt/β-kateniny i genów docelowych.

Ponadto badano skuteczność resweratrolu (RSV) w połączeniu z ekstraktem z pestek winogron (GSE) w izolowanych ludzkich CSC okrężnicy in vitro oraz w indukowanym azoksymetanem mysim modelu karcynogenezy okrężnicy in vivo. RSV-GSE hamował Wnt/β-kateninę i indukował apoptozę CSC za pośrednictwem mitochondriów.

Zewnętrzny plik zawierający zdjęcie, ilustrację itp. Nazwa obiektu to cząsteczki-24-00899-g003.jpg

źródła:

 • Dietary Phytochemicals Targeting Cancer Stem Cells, Alena Liskova,  Peter Kubatka,  Marek Samec,  Pavol Zubor, Milos Mlyncek, Tibor Bielik, Samson Mathews Samuel, Anthony Zulli, Taeg Kyu Kwon, and Dietrich Büsselberg, 2019 Mar; 24(5): 899. Published online 2019 Mar 4. doi: 
Tags from the story
Written By
More from Ola

Niebieskie Źródła

Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim są kolejnym dowodem na to, że w...
Read More

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *